Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 

Artikel 2. Algemeen

 

Artikel 3. Looptijd, ontbinding, opschorting en (tussentijdse) beëindiging

 

Artikel 4. Prijzen en tarieven

 

Artikel 5. Facturatie en betaling

 

Artikel 6. Termijnen, levering en vertraging

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 

Artikel 8. Overmacht

 

Artikel 9. Garantie

 

Artikel 10. Geheimhouding

 

Artikel 11. Beveiliging

 

Artikel 12. Privacy

 

 

 

Artikel 1. Definities

De begrippen die in de Algemene Voorwaarden door Incito worden gehanteerd, dan wel enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een hoofdletter hebben de betekenis als beschreven in de bijgevoegde Definitielijst.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1 Een Offerte uitgebracht door Incito is, tenzij anders aangegeven, dertig (30) dagen geldig. Acceptatie van een Offerte na deze termijn leidt uitsluitend tot een Overeenkomst indien deze door Incito acceptatie aanvaardt. Indien een Indicatieve Offerte door Incito is uitgewerkt tot een definitieve Offerte, vervangt deze de Indicatieve Offerte.

2.2 De Overeenkomst tussen Incito en Opdrachtgever komt tot stand na aanvaarding door Opdrachtgever van de Offerte van Incito. Aanvaarding kan zowel schriftelijk als mondeling plaats vinden.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en mogelijke communicatie, schriftelijk dan wel mondeling, van Incito.

2.5 Incito is gerechtigd haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden een maand na bekendmaking in werking. Indien Opdrachtgever deze wijzigingen niet wenst te accepteren, is Opdrachtgever gerechtigd, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, schriftelijk aan te geven de oudere versie van de Algemene Voorwaarden te willen handhaven.

 

Artikel 3. Looptijd, ontbinding, opschorting en (tussentijdse) beëindiging

3.1. Een Overeenkomst vangt aan op de datum dat Opdrachtgever deze heeft geaccepteerd. Acceptatie is zowel schriftelijk als mondeling geldig, tenzij Incito en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen.

3.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals daarin vermeld. Indien er sprake is van een voortdurend karakter dan wordt deze Overeenkomst automatisch verlengd. Zowel Opdrachtgever als Incito is gerechtigd deze op te zeggen door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

3.3 Een opzegging kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden per het einde van de kalendermaand.

3.4 Bij opschorting of (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst worden vergoedingen voor prestaties door Incito direct opeisbaar. Apparatuur blijft na beëindiging van de Overeenkomst eigendom van Incito, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.5 Na (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst zal Incito alle data direct verwijderen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vertrouwelijke informatie zal direct naar de rechtmatige eigenaar geretourneerd of vernietigd worden.

 

 

 

Artikel 4. Prijzen en tarieven

4.1 De prijzen en uurtarieven voor de Dienstverlening, zoals vermeld in Communicatie door Incito, gelden voor de duur van de Offerte tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Prijzen zijn aangegeven in Euro’s, exclusief belastingen en overige opgelegde heffingen.

4.2 Incito is gerechtigd om prijswijzigingen voor producten en/of diensten door te berekenen aan Opdrachtgever. Incito zal Opdrachtgever in een dergelijk geval informeren over deze prijswijziging.

4.3 Incito is gerechtigd haar prijzen en tarieven te verhogen met een percentage gelijk aan het stijgingspercentage gebaseerd op de Consumenten Prijsindex zoals gepubliceerd door het CBS.

4.4 Incito is gerechtigd om geoffreerde producten en/of diensten op basis van nacalculatie aan te passen indien uitdrukkelijk anders vermeld.

4.5 Op diensten die gratis worden geleverd behoudt Incito het recht om in de toekomst aan Opdrachtgever een financiële vergoeding in rekening te brengen. Opdrachtgever behoudt in deze het recht om van de Dienst af te zien en deze te beëindigen.

4.6 Incito is gerechtigd om arbeid op basis van nacalculatie te berekenen indien uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 5. Facturatie en betaling

5.1 Alle facturen dienen door Opdrachtgever betaald te worden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn behoudt Incito het recht om de geldende wettelijke rente plus twee procent (2%) over het factuurbedrag te incasseren.

5.2 Indien Opdrachtgever na een aanmaning, waarbij een redelijke termijn voor betaling is gegund, nalatig blijft het bedrag te voldoen, zal Incito naast de eerdergenoemde wettelijke rente, aanspraak maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. De hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent (15%) van de totaal verschuldigde hoofdsom met een minimum van vijfhonderd Euro (€500).

 

Artikel 6. Termijnen, levering en vertraging

6.1 Alle door Incito opgegeven leveringstermijnen gelden immer bij benadering. Indicaties van opleveringstermijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden. Indien vertraging ontstaat kan deze worden vertraagd.

6.2 Na de totstandkoming van de Overenekomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen zal Incito zo spoedig mogelijk overgaan tot levering van de Dienstverlening zoals vermeld in de Overeenkomst.

6.3 Een overeengekomen leveringstermijn heeft nimmer het karakter van een fatale termijn. Mocht Opdrachtgever na aanvang van de Overeenkomst menen dat Incito niet tijdig heeft geleverd dan dient Opdrachtgever Incito in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan.

6.3 Incito is voor termijnoverschrijding en vertraging van levering van de overeengekomen Diensten niet aansprakelijk.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Incito is niet aansprakelijk voor de door haar vervaardigde multimedia-uitingen.

7.2 Opdrachtgever draagt het volledig risico, en verleent Incito een algehele vrijwaring, voor aansprakelijkheid voor schade, waaronder ook schade door toedoen van derden. Hieronder vallen ook gevolgschade, gederfde winst en het verlies van data.

7.3 In geval van garantie is Incito niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst of enige vergoeding dan ook. Opdrachtgever draagt het volledige risico en verleent Incito algehele vrijwaring.

7.4 Opdrachtgever draagt het volledig risico, en verleent Incito een algehele vrijwaring, voor door Incito opgestelde begrotingen en prognoses voor de realisatie van ingeschatte toekomstige ontwikkelingen.

7.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, en Opdrachtgever vrijwaart Incito daartoe uitdrukkelijk, ten gevolge van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van door Opdrachtgever dan wel ingeschakelde derde leveranciers, nevenaannemers, toeleveranciers en hun hulppersonen.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen indien de zich op overmacht beroepende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de andere partij daarvan schriftelijk in kennis stelt.

8.2 Indien een overmacht situatie langer dan drie (3) maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst middels een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

Artikel 9. Garantie

9.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering en/of installatie van de zaken te onderzoeken of deze aan de Overeenkomst voldoen. Eventuele klachten dienen binnen vijf (5) werkdagen na aflevering en/of installatie schriftelijk dan wel mondeling te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn valt het recht te reclameren.

9.2 Indien het geleverde product binnen de gestelde garantietermijn een gebrek vertoont zal Incito het binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of vervangen.

 

 

 

 

 

 

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Informatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als zodanig door de ene partij is aangemerkt dan wel de andere partij anderszins weet of kan vermoeden dat informatie vertrouwelijk is.

10.2 Partijen zullen vertrouwelijke informatie als dusdanig behandelen. Zowel Opdrachtgever als Incito zullen voorts alle voorzorgsmaatregelen nemen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking.

10.3 Partijen zullen zich in alle redelijkheid inspannen om de data die hen door de wederpartij zijn verstrekt adequaat te beveiligen. Partijen verplichten zich om de verkregen informatie niet voor andere doeleinden dan voor het doel waarop de informatie is verstrekt te gebruiken.

 

Artikel 11. Beveiliging

11.1 Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang (kunnen) hebben tot de Apparatuur, Software, Diensten en/of gegevens. Incito zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor dergelijke schade en vervolgschade.

11.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging van alle in het kader van de Dienstverlening door Incito verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden, althans toegangsgegevens.

 

Artikel 12. Privacy

12.1 Indien en voor zover er door Incito door persoonsgegevens worden verwerkt welke Opdrachtgever toebehoren dan wel onder haar verantwoordelijkheid worden verwerkt, dan worden de bepalingen in dit artikel aangemerkt als bewerkersovereenkomst tussen Opdrachtgever en Incito in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zijn voorts de bepalingen van dit artikel van toepassing.

12.2 Partijen verplichten zich over en weer conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving te handelen.

12.3 Incito zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen om de persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van de verantwoordelijke te beveiligen om onrechtmatige verwerking door derden zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Definitielijst

 

Aanvaarding

Schriftelijk dan wel mondeling akkoord van de klant van de door Incito opgegeven diensten en/of producten.

Acceptatie

Schriftelijk dan wel mondeling akkoord van de klant van de door Incito opgeleverde diensten en/of producten.

Dienst

Een specifiek onderdeel van de Dienstverlening zoals separaat omschreven in de Overeenkomst.

Dienstverlening

Door Incito ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden in het kader van af te nemen diensten en/of producten.

Indicatieve Offerte

De schriftelijke voorlopige aanbieding van Incito aan Opdrachtgever ter voorbereiding van een Definitieve Offerte.

Offerte

De schriftelijke aanbieding van Incito aan Opdrachtgever ter zake van de Dienstverlening en de Systeemomgeving.

Opdrachtgever

Wederpartij van Incito bij de Overeenkomst.

Overeenkomst

Iedere overeenkomst tussen Incito en haar wederpartij bestaande uit een schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst.

Systeemomgeving

Het totaal aan services waardoor de klant in staat wordt gesteld de applicaties te gebruiken.